บทความ : ความหมายของคุณภาพ และ ระบบคุณภาพ

คุณภาพ

คำว่า “คุณภาพ”มีความหมายได้หลายนัย  เช่น

คุณภาพ  คือ  ของดี  ของหายาก  ของแพง 

คุณภาพ  คือ  มาตรฐานความเป็นเลิศ  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มีการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  และทำให้เกิดประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

คุณภาพ  คือ   ลักษณะและคุณลักษณะของผลผลิตหรือการบริการทั้งมวลที่ทำให้เกิดผลเป็นไปตามที่ต้องการ

สรุปคุณภาพ  คือ  สิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  หรือความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ( Stakeholder) 

ระบบคุณภาพ

จากความหมายของคำว่าคุณภาพมาสู่แนวทางการดำเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีนั้นได้มีคำหลายคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพเช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือการบริหารงานคุณภาพ ฯลฯ ซึงมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้
 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือQC) หมายถึงกิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในโดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการและการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมดเช่นการสุ่มตัวอย่างน้ำผลไม้กระป๋องมาตรวจสอบรสชาติการควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกันโดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิตเพื่อควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่กำหนดและในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์ (Zero Defect)
2.การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือQA) หมายถึงการดำเนินการตามระบบและแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการเช่น การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000
3. การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือQM) หมายถึงการจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้าเช่น การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management หรือ TQM)

YSK Consultant

โทรปรึกษาเรา :062 654 8777

วีดีโอ YOUTUBE ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด https://bit.ly/3cwZxQP

ส่งemail คลิกyskconsultant@gmail.com

 


 • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ประกันคุณภาพ 5.jpg
  ความหมาย การประกันคุณภาพ หรือ quality assurance เป็นคำศัพท์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมถึงงานวิศวกรรมทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการก่อสร้าง การประกันคุณภาพ หมายถึ...

 • crack3.png
  รอยร้าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทของรอยร้าวอาคารสามารถจำแนกเป็นสองประเภทตามสาเหตุการเกิด1)รอยร้าวเนื่องจากการบกพร่องของโครงสร้างอาคารเมื่อโครงสร้างอาคารเกิดการเคลื่อนตัวจากภาวะท...

 • str type 6.jpg
  โครงสร้างของอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการก่อสร้าง คือ1)คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เป็นรูปแบบที่นิยมก่อสร้างโดยทั่วไปในประเทศ เนื่องจากทักษะของช่าง ความชำนาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้...

 • slab type 1.jpg
  ระบบพื้นโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการออกแบบวิศวกรรม1)พื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่การก่อสร้างชนิดนี้เดิมเป็นที่นิยมมาก ในปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้พื้นคอนกรี...
Visitors: 34,922